È«Õ¾Ê×Ò³|PPTÄ£°å|PPTËزÄ|PPT±³¾°Í¼Æ¬|PPTͼ±í|PPTÏÂÔØ|Office½Ì³Ì Òâ¼û½¨Òé|ËزķÖÏí|ÍøÕ¾µØͼ|TAG±êÇ©|RSS¶©ÔÄ|¼ÓÈëÊÕ²Ø
µÚÒ»PPT > PPT¿Î¼þ > ˼ÏëÆ·µÂ > È˽̰æ°ËÄ꼶˼ÏëÆ·µÂÉϲá > ¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ Ïêϸ½éÉÜ:

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ

ѧϰĿ±ê

1£®Á˽â¿íÈݵÄÄÚº­£¬ÒÔ¼°ÎªÊ²Ã´Òª¿íÈÝ£¬Á˽â¿íÈݵıíÏÖ¡£

2£®¶®µÃ¿íÈÝÊÇÒ»ÖÖÃÀµÂ¡£

3£®Àí½â¿íÈÝÎÊÌâÉϵÄÊÇÓë·Ç¡£ 

4£®ÓÃÒ»·ÖΪ¶þµÄ¹Ûµã¿´´ýÈ˺ÍʵÄÄÜÁ¦¡£

5£®±æÖ¤µØ¿´´ý¿íÈÝÓëÔ­Ôò¡¢×Ô¼ºÓëËûÈË¡¢ºÍÓëͬµÈÄÜÁ¦¡£ 

6£®ÌåÑé¿íÈÝËûÈ˶Լº¶ÔÈËËù´øÀ´µÄÇé¸ÐÉϵÄο½å¡£

7£®ÌåÑé¿íÈÝ×Ô¼º¡¢ÔÃÄÉ×Ô¼ºµÄ¿ìÀÖ¡£ 

... ... ...

1¡¢ÕÅÓ¢µÄ¼ÒÈ˺ÍÁÚ¾ÓΪʲô»áת±ä̬¶È£¿

ÔÚÕÅÓ¢µÄ¸ÐÕÙÏ£¬Æä¼ÒÈ˺ÍÁÚ¾Ó¶¼Äܹ»ÒÔ¿íÈݵÄ̬¶È¶Ô´ý¶Ô·½£¬´Ó¶ø»¯¸É¸êΪÓñ²¯¡£

2¡¢¿íÈÝΪʲô»áÓÐÈç´Ë´óµÄÁ¦Á¿£¿

¿íÈÝÖ¸µÄÊÇ¿íºñºÍÈÝÈÌ£¬Ô­ÁºͲ»¼Æ½ÏËûÈË¡£¿íÈݵÄ̬¶ÈÈñ˴˻»Î»Ë¼¿¼£¬ÐÄÁéÏàͨ£¬Ï໥½ÓÄÉ£¬Ï໥Àí½â¡£´Ó¶øÐγÉÁ¼ºÃµÄÁÚÀï¹Øϵ¡£

ºÎΪ¿íÈÝ£¿¿íÈݵĺ­Òå

¿íÈÝÖ¸µÄÊÇ¿íºñºÍÈÝÈÌ£¬Ô­ÁºͲ»¼Æ½ÏËûÈË¡£

... ... ...

ÎÒ±æÎö

СÃ÷µÄÄÌÄ̷dz£ÌÛ°®Ëû£¬Ã¿Ì춼¸øËûһЩÁãÓÃÇ®¡£¿ÉÊÇСÃ÷²¢Ã»ÓаÑÕâЩǮÓÃÔÚÕý¾­ÊÂÉÏ£¬¶øÊÇÄÃÈ¥ºÍͬѧ¶Ä¡£Ð¡Ã÷µÄÂèÂè´òËãºÃºÃ½ÌѵһÏÂСÃ÷£¬¿ÉÄÌÄÌÈ´ÒԓСÃ÷ÄêÁäСӦ¸ÃÔ­Á”ΪÀíÓɼÓÒÔÌ»»¤£¬ÓÚÊÇСÃ÷¸ü¼ÓÏùÕÅÁË¡£

¿íÈݾÍÊÇΪÁËÒ»ÍźÍÆø£¬×ÝÈݱðÈËÂð£¿ÔõÑù¶Ô´ýËûÈ˲ÅËã¿íÈÝ£¿

¿íÈݲ¢²»Òâζ×ÅÎÒÃÇÊǷDz»·Ö£¬°®Ô÷²»Ã÷£»Ò²²»ÊÇÇúÖ±²»±æ£¬Âéľ²»ÈÊ¡£

µ±ÎÒÃÇÊܵ½ËûÈËÎÞÒâµÄÉ˺¦Ê±£¬Òª……£»¶Ô´ý¼ÒÈË¡¢Í¬Ñ§¡¢ÅóÓÑ£¬Òª……£»

¿íÈÝ£¬ÊÇÓÐÔ­ÔòµÄ£¬¿íÈÝÒª½²¾¿²ßÂÔ¡£

... ... ...

ÎÒ̽¾¿

ÈËÃdz£ËµÒª“ÑÏÓÚÀû¼º,¿íÒÔ´ýÈË”,ËùÒÔÔÚÈÕ³£Éú»îÖÐÎÒÃÇÒª¿íÈݵĶԴý±ðÈË,µ«¶Ô×Ô¼º¾ö²»ÄÜ¿íÈÝ¡£ÕâÖÖÈÏʶ¶ÔÂð£¿

²»¶Ô¡£ÎÒÃDz»½öÒª¿íÈÝËûÈË£¬»¹Òª¿íÈÝ×Ô¼º¡¢ÔÃÄÉ×Ô¼º¡£

Çë½áºÏÏÂÁÐÊÂÀý,˵һ˵ÎÒÃÇÓ¦¸ÃÔõÑù¿íÈÝ×Ô¼º¡£

С»ª¾õµÃ×Ô¼º²»¹»Æ¯ÁÁ£¬¾­³£ÂñÔ¹×Ô¼ºµÄ¸¸Ä¸£¬ÓÐÒ»´ÎÉĮ̈±íÑݳöÁ˳󣬱»Í¬Ñ§ËµËýЦµÃºÜ¿äÕÅ£¬×ìºÜ´óºÜÄÑ¿´¡£Ëý±ãÔÙÒ²²»ÔÊÐí×Ô¼ºÔÚ¹«ÖÚ³¡ºÏЦһÏ¡£ËýÕâô×ö¶ÔÂð£¿ÔõÑù¿íÈÝ×Ô¼º£¿

¿íÈÝ×Ô¼º¾ÍÊǽÓÄÉ×Ô¼º£¬¼´ÊµÊÂÇóÊǵØÃæ¶ÔÕæʵµÄ×ÔÎÒ£¬1¡¢¼È²»ÌôÌ޺ͿÁÇó×Ô¼º£¬Ò²²»×Ô²ÑÐλࣻ2¡¢¼È²»Íý×ԷƱ¡£¬È«ÅÌ·ñ¶¨×Ô¼º£¬Ò²²»Íý×Ô×ð´ó¡£3¡¢¿íÈÝ×Ô¼ºÒâζ×ųÐÈÏ“ÈËÎÞÍêÈË”£¬ÈÝÐí×Ô¼º·¸´íÎ󣬸ø×Ô¼ºÁôϸĹýǨÉƵĻú»á£¬Í¬Ê±Ò²¸ø×Ô¼ºÀïÁôÏÂÐÅÐĺÍÏ£Íû¡£

... ... ...

¿ÎÌÃС½á

½ðÎÞ×ã³à  È˸÷Óбð

1£®¿íÈݵĺ¬Òå

2£®¿íÈݺÏ×÷µÄ»ù´¡

3£®ÈçºÎ¿íÈÝËûÈË

¿íÈÝËûÈË  ÔÃÄÉ×Ô¼º

1£®¿íÈݵÄÒâÒå

2£®¿íÈÝÊÇÓÐÔ­ÔòµÄ

3£®²»½öÒª¿íÈÝËûÈË£¬»¹Òª¿íÈÝ×Ô¼º¡¢ÔÃÄÉ×Ô¼º

... ... ...

¿ÎÌÃѵÁ·

1¡¢ÈËÓëÈËÖ®¼ä´æÔÚ¸÷ÖÖ¸÷ÑùµÄ²îÒ죬Õâ¾ÍÐèÒª(   )

A£®Ï໥¿íÈÝ¡¢×ðÖر˴˵ĸöÐÔ     

B£®Ôö¼ÓÈËÓëÈËÖ®¼äµÄ²îÒì

C£®¸Ä±äÈ˵ĸöÐÔ                 

D£®¼õÉÙÈËÓëÈËÖ®¼äµÄ²îÒì

2¡¢µ±ÎÒÃÇÊܵ½ËûÈËÎÞÒâµÄÉ˺¦Ê±£¬ÒÔÏÂ×ö·¨ÕýÈ·µÄÓУ¨  £©

¢ÙÒªÉÆÓÚÀí½â±ðÈ˵Ĺý´í£¬Çв»¿ÉµÃÀí²»ÈÄÈË£¬Ò²²»¿ÉÔ©Ô©Ï౨£¬ÒÔÑÀ»¹ÑÀ

¢Ú¶Ô±ðÈ˵ĵÀǸҪÕæ³ÏµÄ½ÓÄÉ¡¢Àí½âºÍÔ­ÁÂ

¢ÛÔÚ¿ÉÄܵÄÌõ¼þÏÂÒªÒÔ¿íÈݸл¯µ±ÊÂÈË£¬Ê¹Æä¸Ä¹ý

¢Ü¼´Ê¹¶Ô“»µÈË”“¶ñÈ˔ҲҪÈò½¡¢ÈÝÈÌ

A.¢Ù¢Ú¢Û¢Ü  B. ¢Ú¢Û¢Ü  

C.¢Ù¢Ú¢Û    D. ¢Ù¢Ú¢Ü

¹Ø¼ü´Ê£ºÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿í½Ìѧ¿Î¼þ£¬º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó½Ìѧ¿Î¼þ£¬È˽̰æ°ËÄ꼶Éϲá˼ÏëÆ·µÂPPT¿Î¼þÏÂÔØ£¬°ËÄ꼶˼ÏëÆ·µÂ»ÃµÆƬ¿Î¼þÏÂÔØ£¬ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þÏÂÔØ£¬º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´óPPT¿Î¼þÏÂÔØ£¬.PPT¸ñʽ£»

¸ü¶à¹ØÓÚ¡¶ ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿í º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó ¡·PPT¿Î¼þ, Çëµã»÷ ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿ípptº£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´óppt±êÇ©¡£

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ8:

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ8×ÔÖ÷ѧϰ ¹²Í¬Ì½¾¿1¡¢¿íÈݵĺ¬Òå2¡¢¿íÈݺÏ×÷µÄ»ù´¡¡£3¡¢±Ë´Ë¼äÎÞÒâÊÜÉ˺¦Ê±Ôõô°ì£¿4¡¢ÎªÊ²Ã´Òª¿íÈÝ£¿£¨¿íÈݵÄÖØÒªÐÔ£©5¡¢ÔõÑù¿íÈÝËûÈË£¿..

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ7:

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ7 ÍŶӾ«Éñ¼°ÆäÌåÏÖ£¿ ÍŶӾ«ÉñÊÇÍŶÓÄÚ²¿ÐγɵÄÉÏÏÂÒ»Ö¡¢Ï໥֧³Ö¡¢ÃÜÇÐÖ§³Ö¡¢ÃÜÇкÏ×÷¡¢ÎÞ˽·îÏ×µÄȺÌ徫Éñ¡£ ÔÚѧУ£¬ÍŶӾ«ÉñÌåÏÖÔÚ..

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ6:

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ6 ÎÂÜ°Ìáʾ£º Ò»¡¢½ðÎÞ×ã³à È˸÷Óбð 1¡¢¿íÈݵÄÄÚº­£ºP101ÕýÎĵÚ2¾ä 2¡¢Çóͬ´æÒìÊÇÎÒÃÇ¿íÈݺÏ×÷µÄ»ù..

תÔØÇë×¢Ã÷³ö´¦£¡±¾ÎĵØÖ·£º/kejian/23944.html
¸ü¶à

¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ ÏÂÔصØÖ·:

±¾Õ¾ËزÄÇëÎðÓÃÓÚÉÌÒµÓÃ;£¬·ñÔò²úÉúµÄÒ»Çкó¹û½«ÓÉÄú×Ô¼º³Ðµ££¡ÈçÓÐÇÖ·¸ÄúµÄ°æȨ£¬ÇëÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǻᾡ¿ì´¦Àí£¡

µÚÒ»PPT³Ðŵ£º±¾Õ¾ËùÓÐ×ÊÔ´£¬ÎÞÐè×¢²á£¬Ãâ·ÑÏÂÔØ£¬ÎÞ²¡¶¾£¬ÎÞµ¯´°£¬ÎÞ¸ÉÈÅÁ´½Ó£¡ ÈçºÎÏÂÔØPPTËزģ¿

Óë¡°¡¶º£ÄÉ°Ù´¨ÓÐÈÝÄË´ó¡·ÐÄÓÐËûÈËÌìµØ¿íPPT¿Î¼þ¡±Ïà¹ØÏÂÔØ:

×îÐÂÈ˽̰æ°ËÄ꼶˼ÏëÆ·µÂÉϲáPPT¿Î¼þ
ÈÈÃÅÈ˽̰æ°ËÄ꼶˼ÏëÆ·µÂÉϲáPPT¿Î¼þ
ÈÈÃűêÇ©